Toán tư duy - Math (Lớp 1)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán tư duy dành cho trẻ Lớp 1

Toán lớp 1 – Phép cộng

Cộng phạm vi 20, cộng hai số giống nhau, tách số thành phép cộng, cộng số có 2 chữ số, chọn đúng sai, cộng trên trục số, tìm số còn thiếu,….

Toán lớp 1 – Phép trừ

Tìm số trừ, tìm hiệu, chọn đúng sai, trừ trên trục số, tìm phép trừ, trừ phạm vi 10, trừ và nối,….

Toán lớp 1 – Thời gian

Xác định giờ, chọn giờ đúng, nối đồng hồ, vẽ kim đồng hồ, nhận biết thời gian,….

Toán lớp 1 – Đếm số (đang cập nhật)

Đếm đối tượng, đếm chẵn lẻ, đếm tiến lùi, đếm và nối,….

Toán tư duy tiếng anh – Lớp 1 (đang cập nhật)

Toán tư duy bằng ngôn ngữ tiếng anh

Toán tư duy lớp 1

Toán tư duy - Math (Lớp 2)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập toán tư duy dành cho trẻ Lớp 2

Toán lớp 2 – Phép cộng

Cộng đối tượng, cộng tổng hợp, đề luyện tập,…. (đang cập nhật)

Toán lớp 2 – Phép trừ

Trừ đối tượng, chọn đúng sai, tổng hợp, đề luyện tập,… (đang cập nhật)

Toán lớp 2 – Đếm số

(đang cập nhật)

Toán tư duy tiếng anh – Lớp 2 (đang cập nhật)

Toán tư duy bằng ngôn ngữ tiếng anh

Toán tư duy 2

Tiếng anh - English (Lớp 1-3)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy tiếng anh dành cho trẻ Lớp 1-3

Vocabulary (Từ vựng)

Sight Words, Match pictures with words, …

Pronouns (Đại từ)

Personal pronouns, Possessive pronouns, …

Nouns (Danh từ)

Identify nouns, Categorize nouns, Singular and Plural Nouns, …

Verbs (Động từ)

Action verbs, Use of has and have, …

Adjectives (Tính từ)

Identify Adjectives, Opposite Adjectives, Find Adjectives, …

Homophones (Từ đồng âm)

Match homophones, Identify words, Identify by pictures, …

Spellings (Chính tả)

Word Search, Crossword, Reading exercise, Irregular spellings, …

Tiếng anh lớp 1-3

Articles (Bài viết)

Articles, …

Sentences (Câu)

Declarative sentence, Exclamatory sentence, …

Miscellaneous (Tổng hợp)

Quiz, …

Determiners

Appropriate determiners, Demonstrative determiners, …

Nghệ thuật - Tô màu

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy nghệ thuật dành cho trẻ