Tiếng anh - English (Lớp 4-5)

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy tiếng anh dành cho trẻ Lớp 4-5

Pronouns (Đại từ)

Identification of Pronouns, Reflexive Pronouns, …

Nouns (Danh từ)

Recall nouns, Grouping nouns, Irregular plurals, …

Verbs (Động từ)

Past tense of regular verbs, Past tense of irregular verbs, Past tense, …

Adjectives (Tính từ)

Use adjectives, Formation of adjectives, Use of adjectives, …

Adverbs (Trạng từ)

Use the adverbs, Use of adverbs, Formation of adverbs, …

Grammar (Ngữ pháp)

Punctuation, Formal & Informal, …

Spellings (Chính tả)

Homophones, Spellings, Rhyming Words, Double Letters, …

Sentences (Câu)

Kinds of sentences, Make sentences, Match Sentences, …

Miscellaneous (Tổng hợp)

Dictionary Skills, …

Conjunctions

Conjunctions, …

Tiếng anh lớp 4-5

Nghệ thuật - Tô màu

Chọn một chủ đề bên dưới để tải xuống các bài tập tư duy nghệ thuật dành cho trẻ